"Kachcours mat Beschplanzen" (Beaufort) 05.05.2013